Privacyverklaring

Gegevensbescherming

Schoonheidssalon Marjolein, gevestigd aan TUNNELFLAT, Albert Plesmanplein 27, 2805 AB Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.schoonheidssalonmarjolein.nl

TUNNELFLAT

Albert Plesmanplein 27

2805 AB Gouda 06 – 41 68 39 59

Marjolein Duijnstee is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Marjolein zij is te bereiken via info@schoonheidssalonmarjolein.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Marjolein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Marjolein verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– ras (voor en na foto’s van een behandeling voor in ons analysedossier)

– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon Marjolein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten af te kunnen stemmen op uw behoeftes en (huid)conditie

– Schoonheidssalon Marjolein verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Marjolein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon Marjolein) tussen zit. Schoonheidssalon Marjolein gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Word en onze WhatsApp, indien u via onze site een afspraak heeft gemaakt, onze site is gemaakt in WordPress.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon Marjolein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn 2 jaar indien u niet meer bent geweest, gaan na 2 jaar uw gegevens bij ons uit ons systeem, Reden  is om onze boekhouding aan de eisen te laten voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Marjolein verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon Marjolein gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Marjolein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalonmarjoleindotnl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Schoonheidssalon Marjolein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Marjolein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schoonheidssalonmarjolein.nl